Kredit - regaly pro vaše sklay.Kredit
Detaily

Pojezdová kola

Kola podvozku lze rozdělit podle konstrukčního typu na :
 • vodicí kola hnací
 • vodicí kola, hnaná
 • hladká kola hnací
 • hladká kola hnaná
 • Dimenzování kol je provedeno podle požadavků na nosnost kolových nosníků.

  Hnací kola

  Hnací kola jsou pomocí spojek a hnacích hřídelů pevně spojena s pohonem podvozku. Jsou oboustranně uložena v kuličkových ložiskách, zajištěných pojistnou maticí. Ložiska jsou uložena v pouzdrech, která tvoří součást kolových nosníků. Polohu hnacího kola v kolovém nosníku vymezují oboustranné distanční kroužky.

  Hnaná kola

  Hnaná hladká a vodicí kola nejsou spojená s hnacím hřídelem ani s pohonem. Hnaná kola jsou nasunuta na čepech zajištěných v kolovém nosníku pojistným kroužkem. Kuličková ložiska jsou uložena v těle kola. Oboustranné distanční kroužky vymezují polohu hnaného kola v kolovém nosníku.

  Pohon, hnací hřídele, spojky

  Pohyb podvozku zajišťují pohony s třífázovým asynchronním elektromotorem a s uzavřenou dvoustupňovou převodovkou. Převodovky jsou uchycené na motorový kolový nosník a na hnací hřídel., Spojení hnacích kol podvozku s pohonem pomocí hnacích hřídelů, zajišťuje shodný pohyb všech kol a tím rovnoměrný pohyb podvozku v celé jeho délce. Počet pohonů a hnacích kol pevně spojených v sestavě podvozku je předmětem návrhu technického řešení výrobce a je podmíněn délkou a zatížením podvozku. Hřídele hnacích kol jsou se spojovacím hřídelem spojeny spojkami. Spojky mezi hřídeli kol a spojovacími hřídeli jsou sešroubovány pomocí pevnostních šroubů třídy 8.8 a pojistných matic.

  Vnější podélné nosníky

  Vnější podélné nosníky jsou vyrobeny z robustních válcovaných profilů a doplněny výztužným pomocným profilem. Spojují kolové nosníky z vnější strany, spojení nosníků je provedeno šrouby. Vnější podélný nosník slouží současně jako nosník první ukládací úrovně pojízdného regálu a je. dimenzován s ohledem na zatížení od uložených manipulačních jednotek.

  Vnitřní nosníky

  Vnitřní nosníky jsou vyrobený z válcovaných ocelových profilů. Spojují kolové nosníky uvnitř sestavy podvozku a slouží současně spolu s vnějším podélným nosníkem jako první ukládací rovina pojízdných regálů. Je také s ohledem na zatížení od uložených manipulačních jednotek dimenzován. Vnitřní nosníky a kolové nposníky jsou sešroubované.

  Kolové nosníky

  Kolové nosníky jsou vyrobené z robustních válcovaných ocelových profilů, takže spolehlivě zajišťují přenos zatížení od regálových nástaveb na kola a jejich prostřednictvím na kolejnice. Horní strana kolového nosníku je upravena pro pevné uchycení regálové nástavby, kterou nese. Volba typu kolového nosníku, stejně jako počet, typ a rozměry kol kterými jsou nosníky osazeny, je předmětem návrhu technického řešení výrobce a je podmíněn především délkou a zatížením podvozku a typem a zatížením regálové nástavby. Vzdálenost mezi podlahou a spodní hranou kolového nosníku je 15 mm. Krajní kolové nosníky jsou osazené 2 nebo 4 vodícími koly

  Vnitřní kolové nosníky

  Vnitřní kolové nosníky jsou osazeny 2 nebo 4 většinou hladkými koly. Motorové kolové nosníky jsou většinou vnitřní kolové nosníky, konstrukčně upravené pro uchycení pohonu. Převodová skříň pohonu je ke kolovému nosníku šroubována přes pružnou spojku pro tlumení rázů při rozjezdu.

  Podvozek

  Podvozek dvouřadého příhradového regálu je tvořen rámovou konstrukcí, která se skládá z jednotlivých funkčních skupin:
 • 1. Krajní kolový nosník
 • 2. Motorový kolový nosník
 • 3. Vnitřní kolový nosník
 • 4. Vnější podélný nosník
 • 5. Gumový nárazník
 • 6. Spojovací hřídel
 • 7. Elektrický pohon
 • 8. Vnitřní podélné nosníky
 • 9. Diagonální táhla
 • Základ konstrukce tvoří kolové nosníky, na kterých jsou uchyceny nosné prvky regálové nástavby. Kolové nosník sestavy jsou různých provedení, podle jejich zatížení a uspořádání do funkční sestavy podvozku. Jednotlivé kolové nosníky podvozku jsou vnějšími a vnitřními nosníky spojeny do jedné konstrukční skupiny – rámu podvozku. Diagonální táhla mezi jednotlivými poli podporují geometrii, tuhost a stabilitu konstrukční sestavy. Ve zvláštních případech mohou být podélné nosníky z jednoho kusu a odpovídají svou délkou celé délce pojízdného regálu. Vnitřní nosníky spolu s vnějšími podélnými nosníky většinou tvoří první úložnou rovinu pro zakládané manipulační jednotky O pohyb podvozku je zajištěn elektropohony. Potřebný přenos hnací síly na hnací kola sousedících kolových nosníků zajišťují spojovací hřídele. Počet a výkon pohonů v podvozku je navržen vždy podle specifických požadavků zařízení, stejně jako konstrukční uspořádání sestavy. Gumové nárazníky na čelech kolových nosníků slouží k tlumení nárazů dvou sousedících podvozků v případě poruchy koncových spínačů nebo při jejich chybném seřízení. Statický návrh a provedení podvozků vychází ze jmenovitého zatížení pro zvolenou regálovou nástavbu a z požadavků na provozní bezpečnost s ohledem na dynamické zatížení a stabilitu regálové nástavby.

  Provedení nosných profilů

  Provedení konstrukčních prvků a skupin podvozku je v souladu s ustanoveními norem DIN 18 800 – 1,2,3,7 a ČSN 73 2601, ČSN 27 0103. Provedení jednotlivých profilů podvozku je podle ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí, a podle dalších souvisejících norem a to ČSN P ENV 1993 -1 -1, ČSN P ENV 1993-1-2, ČSN 73 1402 Navrhování slabostěnných profilů v ocelových konstrukcích a podle normy ČSN 73 1411 Osové vzdálenosti a řady osových vzdáleností, průměr otvorů a osy těžiště u šroubových a nýtových spojů. Použité ocelové profily patří k ocelím třídy 37 nebo třídy 52 podle ČSN 73 1401. Výpočet pevnosti byl proveden s ohledem na výše uvedené normy. Hodnoty materiálu jsou stanoveny podle materiálových listů použitých druhů oceli.

  Ložiska

  Typ použitých ložisek je zvolen podle zatížení závěsů kol regálovou nástavbou. Ložiska jsou navržena podle ČSN 02 4630.

  Šroubové spoje

  Všechny šroubové spoje jsou v provedení s pozinkovanými šrouby pevnostní třídy 8.8.

  Regálová nástavba

  Podvozky a regálové nástavby jsou vzájemně sladěné a dohromady splňují statické a dynamické požadavky, pokud jsou dodrženy v Technických parametrech uvedené hranice zatížení, pokud nedošlo k žádnému poškození a jsou dodržovány intervaly údržby. Uchycení regálové nástavby k podvozku je provedeno šroubovými spoji přes patky sloupů podle kapitoly 16.14, takže z pohledu statiky tvoří regálová nástavba s podvozkem jeden celek.


  Certifikáty kvality ISO
    certifikat-projektovani-vyroby-a-prodeje-regaly BVQI-14001 certifikat-svarovani-na-regaly
  Sídlo společnosti
  Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.
  68764 Slavkov 284
  Tel.: + 420 572 614 211
  Fax: + 420 572 614 219
  E-mail: kredit@kredit.cz
  GPS: Loc: 48°57'11.35"N,17°36'22.67"E
  ©2007 Kredit s.r.o., Created by Administrátoři.cz TOPlist